Dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế
12
Chuẩn bị mừng Bách Chu Niên khai sinh Hội dòng

Chuẩn bị mừng Bách Chu Niên khai sinh Hội dòng

Hội dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế chuẩn bị mừng Bách Chu Niên khai sinh Hội dòng.