Dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế
12
Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm C - Lc 18,9-14

Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm C - Lc 18,9-14

Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh, ĐTC nói về người Pharisêu và người thu thuế trong bài Tin mừng hôm nay (x. Lc 18,9-14), một người sùng đạo và một người tội lỗi. Ngài mời gọi chúng ta hãy đề phòng tính tự ngưỡng mộ mình ...